Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Aneks do procedur bezpieczeństwa

Aneks do Procedur bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Juliana Tuwima w Sosnowcu w okresie pandemii COVID-19w związku z powrotem uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej od 18.01.2021r.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 /Dz. U. 2021 poz.92/
 •  wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

 

 1. W klasach I – III zajęcia dydaktyczne są prowadzone w trybie stacjonarnym tj. w szkole, natomiast w klasach IV – VIII zajęcia odbywają w formie zdalnej (kształcenie na odległość).
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych zasad i przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 1. Uczniowie klas I i III korzystają z wejścia głównego do szkoły, uczniowie klas II z wejścia bocznego.
 2. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Dozowniki są regularne napełniane.
 3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do zdezynfekowania rąk korzystając z dedykowanych do tego celu urządzeń zainstalowanych przy wejściach.
 4. Ze względu na konieczność ograniczenia przebywania w szkole osób z zewnątrz oraz to, że każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami i innymi osobami opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do budynku szkoły.
 5. Dopuszcza się możliwość wejścia rodzica/opiekuna w celu niezbędnej komunikacji z nauczycielem, wychowawcą, dyrekcją szkoły, w celu odebrania dziecka ze świetlicy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:

 a.1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 1. Nauczyciel/wychowawca po zakończonych zajęciach sprowadza uczniów do wyznaczonego wejścia i nadzoruje odbiór dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna.
 2. Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w czynnościach związanych z rozpoczęciem i zakończeniem zajęć wspierają inni nauczyciele według harmonogramu dyżurów.
 3. Należy stosować się do informacji pisemnych (instrukcji, zaleceń) zamieszczanych przy wejściach, na stronie internetowej szkoły i przesyłanych za pomocą dziennika elektronicznego, stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz pracowników szkoły.
 4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, a w przypadku alergii na środki dezynfekcyjne do zaopatrzenia dziecka w środki własne.
 5. Do niezbędnego minimum zostaje ograniczone przebywanie  w szkole osób z zewnątrz (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 1. Interesanci mają możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem zwykłej korespondencji pocztowej. W przypadku niezbędnej potrzeby załatwienia sprawy na terenie szkoły uprzednio niezbędny jest kontakt telefoniczny, w celu ustalenia celu wizyty oraz ustalenia terminu. Wejście na teren szkoły następuje po wcześniejszym zgłoszeniu na portiernię oraz odnotowaniu przybycia w rejestrze wejść i wyjść.
 2. Szkoła zapewnia szybką, skuteczną komunikację z rodzicami/opiekunami ucznia poprzez wychowawców, innych nauczycieli, pielęgniarkę szkolną, sekretariat szkoły wykorzystując kontakt telefoniczny, mailowy, komunikator e-dziennika, pocztę elektroniczną lub komunikatory społecznościowe.
 3. Rodzic ma obowiązek poinformowania wychowawcy klasy o wszelkich zmianach adresowych i telefonicznych.
 4. Szkoła posiada termometry bezdotykowe. W przypadku podejrzenia niepokojących objawów wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury. Po użyciu termometr jest dezynfekowany.
 5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczniowie regularnie dezynfekują lub myją ręce w szczególności po przyjściu do szkoły, przed i po jedzeniu, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 7. Uczniowie przebywający na przerwach w szkole lub poruszający się po w przestrzeniach wspólnych zobowiązani są: do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, mycie rąk, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego 1,5 m
 8. Uczniowie muszą posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki uczniowie mogą zostawiać w szkole.
 9. Rodzic zobowiązany jest dopilnować, aby uczeń był przygotowany do lekcji, tzn. posiadał własne przybory i podręczniki. Uczeń może przynieść do szkoły drugie śniadanie.
 10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 11. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

    25. Sprzęty sportowe i programowe będą dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, są usunięte aby uniemożliwić do nich dostęp.
    26. Uczniowie w czasie zajęć mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu, o ile pozwolą na to warunki pogodowe.
    27. Wstrzymane zostają wyjścia grupowe oraz wycieczki do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
    28. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicy szkolnej z zachowaniem reżimu sanitarnego Zajęcia prowadzone są z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zamiast środków do dezynfekcji rąk uczniowie będą regularne myli ręce wodą z mydłem. Świetlica będzie wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
   29. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczony do minimum kontakt z uczniami oraz nauczycielami.
   30. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole organizowane są w małych grupach z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć następuje mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.
   31. W szkole ustalone zostają zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
   32. W porozumieniu z higienistką szkolną ustalone zostają zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 1. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi uczniami.
 2. Klasy mają zajęcia według planu ustalonego we wrześniu. Indywidualnie określony zostaje tygodniowy harmonogram pracy danej klasy uwzględniający:
  a. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły
  b. korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 minut)
  c. korzystanie ze stołówki szkolnej
  d. zajęć w sali gimnastycznej i na boisku
 3. Pomiędzy zajęciami klas na tym samym poziomie w danym dniu sale są dezynfekowane i wietrzone. Do sali są przyporządkowani ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach
 4. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.
 5. Uczniowie klas IV-VIII nadal kontynuują naukę z wykorzystaniem metod i technik na odległość. Uczniowie, którzy z  uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu uczestniczą w realizacji zajęć na terenie szkoły, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu dyrektorowi szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.
 6. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej.
 7. Uczniowie klas ósmych mają prawo do skorzystania z możliwości konsultacji na terenie szkoły indywidualnie lub w małych grupach po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału w konsultacjach z określonych zajęć edukacyjnych wychowawcy klasy.
 8. W celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych w szkole obowiązują w dalszym ciągu obowiązują Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Juliana Tuwima w Sosnowcu w okresie pandemii COVID-19 oraz Procedury postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z ewentualnymi zachorowaniem z powodu SARS-CoV-2 i z ewentualnym potwierdzonym zachorowaniem w Szkole Podstawowej nr 4 im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Przy wejściu głównym znajduje się wykaz z numerami telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 1. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzący do szkoły proszone są
  • dezynfekowanie dłoni lub zakładanie rękawiczek ochronnych, zakrywanie ust i nosa oraz nieprzekraczanie obowiązujących stref przebywania.
 2. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zobowiązani są regularnie myć ręce wodą
  • mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 3. Codzienne prace porządkowe będą monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 4. Przeprowadzając dezynfekcję, będą ściśle przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzegany też będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 6. Na bieżąco pracownicy szkoły dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 7. Dla osób używających maski lub rękawice jednorazowe, zapewnione jest miejsce/pojemnik do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
 8. Sale lekcyjne będą wietrzone przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci oraz nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w szkole.

 

Gastronomia

 1. W szkole organizowane jest żywienie (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia). Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzone zostają zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Zachowana będzie odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m oraz zapewnione są środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 2. Korzystanie z  posiłków  odbywać  się  będzie  w  miejscach  do  tego  przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków odbywać się będzie w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu według ustalonego harmonogramu . Po każdej grupie, przy zmianowym wydawaniu posiłków, czyszczone będą blaty stołów i poręcze krzeseł.
 1. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 2. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C.

 

Obowiązki rodziców

 

1.Rodzice/prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są do zapoznania się z aneksem do procedur opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii.

2.Przestrzegają wytycznych szkoły dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci. Dbają o to, by przekazanie dziecka pod opiekę nauczyciela przebiegało sprawnie.

3.Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

4.Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

5.Przyprowadzają do szkoły tylko bezwzględnie zdrowe dziecko –bez objawów chorobowych. Opiekunowie przyprowadzający dziecko  do szkoły i odbierający dzieci nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

6.Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka, w przypadku, gdy nauczyciel uzna to za konieczne.

7.Wyjaśniają młodszym dzieciom, powody niezabierania do szkoły zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

8.Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

9.Są zobowiązani do niezwłocznego odbierania telefonów ze szkoły lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka). Informują wychowawcę klasy o każdej zmianie numeru telefonu.

10.Unikają kontaktów z osobami chorymi lub na kwarantannie. W miarę możliwości przestrzegają ogólnych zasad izolacji, przede wszystkim osób z grupy podwyższonego ryzyka.

11.Informują dyrektora placówki w przypadku konieczności znalezienia się ich rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt, na kwarantannie.

12.Zobowiązują się do stosowania się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych przez pracowników szkoły, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły.

 1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 2. Rodzic powinien dopilnować, aby uczeń był przygotowany do lekcji, tzn. posiadał własne przybory i podręczniki. Uczeń może przynieść do szkoły drugie śniadanie.
Data dodania: 2021-08-23 15:11:21
Data edycji: 2021-09-26 00:29:35
Ilość wyświetleń: 631

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej