• 100 - lecie naszej szkoły

 • Bal Niepodległości

Copyright 2021 - 123

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do szkoły

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informujemy że:

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliana Tuwima  w Sosnowcu  reprezentowana przez Dyrektora – Katarzynę Mól;  dalej Administrator.

 1. Inspektor ochrony danych osobowych:

Administrator wyznaczył Pawła Wierzbickiego na Inspektora Ochrony Danych,

z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej lub telefonicznie:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 292 44 64 wew. 217

2) pisemnie na adres siedziby Administratora

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliana Tuwima  w Sosnowcu  przetwarza dane w celu rekrutacji dzieci do szkoły/ realizacji obowiązku szkolnego

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2018 poz. 1457 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO (realizacja obowiązku prawnego administratora)

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 1. Przekazywanie i odbiorcy danych osobowych:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem danych, które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet w ramach naszej strony internetowej, o ile jest ona dostępna poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione

z mocy prawa.

 

Dostęp do danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.

 

 

 1. Prawo dostępu

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania (szczegóły w art. 16 RODO), usunięcia (szczegóły w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18 RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych (szczegóły w art. 21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

 

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

Podanie przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

 1. Prawo do skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza RODO.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.- art. 6 ust. 1 pkt c RODO (realizacja obowiązku prawnego administratora).


Klauzula informacyjna przy rozpowszechnianiu wizerunku w szkole.

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informujemy że:

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliana Tuwima  w Sosnowcu    reprezentowana przez Dyrektora – Katarzynę Mól;  dalej Administrator.

 1. Inspektor ochrony danych osobowych:

Administrator wyznaczył Pawła Wierzbickiego na Inspektora Ochrony Danych,

z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej lub telefonicznie:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 292 44 64 wew. 217

2) pisemnie na adres siedziby Administratora

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (gabloty w szkole, kronika szkolna, strona internetowa Administratora, profil facebookowy Administratora, prasa, radio
i telewizja w zakresie informacji o Administratorze).

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą przetwarzania danych jej dotyczących, a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Zebrane dane będą przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 1. Przekazywanie i odbiorcy danych osobowych:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem danych, które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet w ramach naszej strony internetowej, o ile jest ona dostępna poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione

z mocy prawa,  oraz podmioty zajmujące się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz podmioty prowadzące stronę internetową podmiotu.

 

Dostęp do przedmiotowych danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.

 

 1. Prawo dostępu

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania (szczegóły w art. 16 RODO), usunięcia (szczegóły w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18 RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych (szczegóły w art. 21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

Podanie przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 1. Prawo do skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza RODO.

 

Wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka jest dobrowolne, a konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania działań podmiotu (art. 6 ust 1 lit. a  RODO).


Klauzula informacyjna przy zgodzie w związku z realizacją zadań ustawowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informujemy że:

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliana Tuwima  w Sosnowcu  reprezentowana przez Dyrektora – Katarzynę Mól;  dalej Administrator.

 1. Inspektor ochrony danych osobowych:

Administrator wyznaczył Pawła Wierzbickiego na Inspektora Ochrony Danych,

z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej lub telefonicznie:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 292 44 64 wew. 217

2) pisemnie na adres siedziby Administratora

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliana Tuwima  w Sosnowcu  przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej.

 1. Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2018 poz. 1457 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO (realizacja obowiązku prawnego administratora).
 2. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 1. Kategorie przetwarzania danych osobowych

W związku z nauką Administrator  może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych: 

 1. Dane identyfikacyjne dziecka, takie jak: imię, nazwisko, nr PESEL, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, płeć, miejsce nauki i klasa; (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2018 poz. 1457 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO (realizacja obowiązku prawnego administratora)
 2. Informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych)  (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2018 poz. 1457 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO (realizacja obowiązku prawnego administratora)
 3. Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów dziecka, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej. (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2018 poz. 1457 ze zm.); na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO (realizacja obowiązku prawnego administratora)
 4. Informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2018 poz. 1457 ze zm.); na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO (realizacja obowiązku prawnego administratora)
 5. Informacje na temat sytuacji wychowawczej dziecka. (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2018 poz. 1457 ze zm.).; na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO (realizacja obowiązku prawnego administratora)
 6. Informacje dotyczące frekwencji dziecka na zajęciach, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje na temat jego rozwoju. (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2018 poz. 1457 ze zm.; na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO (realizacja obowiązku prawnego administratora)
 7. Wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w siedzibie Administratora w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić jednostkę na szkodę  - art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm; na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO (realizacja obowiązku prawnego administratora)
 8. Imię, nazwisko, klasa, wyniki dziecka i jego wizerunek utrwalony przy okazji prowadzenia dokumentacji papierowej, elektronicznej,  fotograficznej i video naszych uroczystości i innych wydarzeń organizowanych przez Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO 9zgoda wyrażona przez rodziców/opiekunów prawnych)
 1. Przekazywanie i odbiorcy danych osobowych:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem danych, które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet w ramach naszej strony internetowej, o ile jest ona dostępna poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione

z mocy prawa, np. Ministrowi Edukacji Narodowej, Kuratorowi Oświaty, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Policja, organy ścigania, organ prowadzący Administratora.

 

Dostęp do danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.

 

 1. Prawo dostępu

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania (szczegóły w art. 16 RODO), usunięcia (szczegóły w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18 RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych (szczegóły w art. 21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

Podanie przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania.

 1. Prawo do skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w punktach 5.1. – 5.7  jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie przedmiotowych danych osobowych będzie brak możliwości edukacji dziecka.- art. 6 ust. 1 pkt c RODO (realizacja obowiązku prawnego Administratora) zaś przetwarzanie danych opisane w punkcie 5.8  zależy od dobrowolnej zgody. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących dziecka w podawanych informacjach o sukcesach oraz wydarzeniach, w których brało ono udział – art. 6 ust. 1 pkt a RODO.


Klauzula informacyjna przy konkursach, warsztatach, zawodach, olimpiadach międzyszkolnych.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informujemy że:

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliana Tuwima w Sosnowcu  reprezentowana przez Dyrektora – Katarzynę Mól;  dalej Administrator.

 1. Inspektor ochrony danych osobowych:

Administrator wyznaczył Pawła Wierzbickiego na Inspektora Ochrony Danych,

z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej lub telefonicznie:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 292 44 64 wew. 217

 • pisemnie na adres siedziby Administratora
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Celem przetwarzania danych jest: udział ucznia w konkursach, zawodach, olimpiadach szkolnych i międzyszkolnych oraz umieszczanie wyników konkursów, zawodów, olimpiad podczas promowania działań Administratora (gabloty w szkole, kronika szkolna, strona internetowa Administratora, profil facebookowy Administratora, prasa, radio i telewizja w zakresie informacji o Administratorze).

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą przetwarzania danych jej dotyczących, a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.).

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia trwania konkursu, warsztatów, zawodów i olimpiad szkolnych i międzyszkolnych a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w odpowiednim czasie na podstawie przepisów prawa lub regulaminu konkursu, warsztatów, zawodów i olimpiad szkolnych i  międzyszkolnych.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 1. Przekazywanie i odbiorcy danych osobowych:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem danych, które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet w ramach naszej strony internetowej, o ile jest ona dostępna poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione

z mocy prawa,  oraz podmioty zajmujące się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz podmioty prowadzące stronę internetową podmiotu ( w zakresie organizacji konkursu, warsztatów, zawodów i olimpiad szkolnych i  międzyszkolnych).

 

Zebrane dane mogą być przekazane odbiorcom organizującym konkurs, warsztaty, zawody czy olimpiadę międzyszkolną.

 1. Prawo dostępu

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania (szczegóły w art. 16 RODO), usunięcia (szczegóły w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18 RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych (szczegóły w art. 21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

Podanie przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania.

 1. Prawo do skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza RODO.

Wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, a konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa dziecka w konkursach, zawodach, warsztatach i olimpiadach szkolnych i międzyszkolnych (art. 6 ust 1 lit. a  RODO).

 

f t g m

Copyright © 2003 – 2020 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.