• 100 - lecie naszej szkoły

 • Bal Niepodległości

Copyright 2021 - 123

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4, im. JULIANA TUWIMA W SOSNOWCU

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii( Dz.U. 2015 poz. 1249) W myśl tego dokumentu szkoła podejmuje działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności ,gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające. W rozporządzeniu & 10 zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

Podstawy prawne stosowanych procedur:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r o postępowaniu w sprawach nieletnich

      (Dz.u. 1982 nr 35 poz. 228)

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i

      przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982r nr 35 poz. 230)

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r -Prawo oświatowe( Dz. U. 2017r poz. 59)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo

       oświatowe( Dz.U. 2017 poz. 60)

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r -Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017r poz. 1189
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i

      higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz .U.2003r nr 6

      poz. 69)

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie wymagań wobec szkół i

       placówek ( Dz. U. z 2017r. poz. 1611)

 1. Konstytucja RP( Dz .U. 1997r nr 78 poz. 483)
 2. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów

      Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526)

 1. Statut Szkoły Podstawowej nr 4
 2. Program profilaktyczny szkoły

 

 

Zasady ogólne

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia.

Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę  działaniach ich dotyczących.

Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia jest dyrektor. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie respektowania praw ucznia jest pedagog szkolny.

Uczniowie wykraczający poza normy prawne i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą sankcje przewidziane w Statucie Szkoły.

W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie Sąd Rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

Nauczyciel dokumentuje zaistniałe zdarzenia na terenie szkoły ,sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń i przekazuje ją pedagogowi.

Ilekroć mowa w niniejszej procedurze o:

 • Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 4 w Sosnowcu
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Sosnowcu
 • Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców (prawnych opiekunów)

 

 

WYKAZ PROCEDUR:

 1. Procedura rozwiązywania konfliktów w szkole w zależności od stron konfliktu.
 2. Procedura postępowania w przypadku wagarów, powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach.
 3. Procedura postępowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkolnego.
 4. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia kradzieży na terenie szkoły.
 5. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia posiadania przez ucznia niebezpiecznych narzędzi, przedmiotów i substancji.
 6. Procedura postępowania w przypadku obecności na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów.
 7. Procedura postępowania w przypadku nagłej niedyspozycji zdrowotnej ucznia.
 8. Procedura postępowania w razie wypadku, któremu uległ uczeń podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych.
 9. Procedura udzielania uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej.
 10. Procedura postępowania w przypadku oddalenia się ucznia od grupy w czasie wycieczki/ imprezy szkolnej na terenie miasta i poza miejscem zamieszkania.
 11. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia papierosów (w tym papierosów elektronicznych) na terenie szkoły.
 12. Procedura postępowania, gdy na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu bądź środków psychoaktywnych.
 13. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń niepełnoletni uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.
 14. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel (inny pracownik szkoły) znajdzie na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, dopalacz.
 15. Procedura postępowania w przypadku zakłócania toku lekcji przez ucznia .
 16. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia Aktów przemocy i agresji w szkole.
 17. Procedura postępowania wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej

w rodzinie.

 1. Procedura postępowania wobec cyberprzemocy - przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
 2. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych na terenie szkoły.
 3. Procedura postępowania w przypadku gdy Policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole.
 4. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia bądź otrzymania informacji dotyczących ryzyka kryzysu suicydalnego / próby samobójczej/.
 5. Procedura postępowania wobec rodzica/opiekuna zgłaszającego się po dziecko, gdy istnieje podejrzenie, że może się on znajdować w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.
 6. Procedura postępowania w przypadku nieodebrania ucznia ze świetlicy szkolnej.

 

 1. Procedura w przypadku samowolnego oddalenie się dziecka ze świetlicy.

 

 1. Procedura w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarem, wybuchem i zatruciem.

 

 

Procedura rozwiązywania konfliktów w szkole w zależności od stron konfliktu

 

 1. W zależności od tego, kto jest stroną konfliktu ustala się osobę odpowiedzialną za rozwiązywanie konfliktu.
 2. a) Konflikt między uczniami tej samej klasy → wychowawca klasy z pomocą pedagoga szkolnego;
  b) Konflikt między uczniami różnych klas → pedagog szkolny we współpracy z wychowawcami klas;
  c) Konflikt pomiędzy uczniem a nauczycielem → Dyrektor lub wicedyrektor z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcą klasy ucznia;
  d) Konflikt pomiędzy nauczycielem a rodzicami ucznia → Dyrektor szkoły.
 3. Strony konfliktu oraz osoby zobowiązane do rozwiązania konfliktu spotykają się, aby rozwiązać zaistniałe między stronami nieporozumienie.
 4. Osoba zobowiązana do rozwiązania konfliktu sporządza notatkę ze spotkania.
 5. Po zażegnaniu konfliktu, osoba wyznaczona przez dyrektora sporządza notatkę służbową z przebiegu rozwiązania konfliktu, którą przedstawia dyrektorowi szkoły.

 

Procedura postępowania w przypadku wagarów, powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach

 

 1. Wychowawca w przypadku opuszczania przez ucznia pojedynczych lekcji lub całych dni bez usprawiedliwienia informuje rodzica o absencji i ustala przyczynę nieobecności.
 2. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami ucznia wychowawca wzywa ich do szkoły listem poleconym, którego kserokopię zachowuje.
 3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami i odnotowuje ten fakt w dzienniku. Rozmowa ma na celu przekazanie informacji o konsekwencjach opuszczania zajęć lekcyjnych, formie ukarania ucznia oraz zobowiązanie rodziców do większej kontroli nad dzieckiem.
 4. Jeżeli został przez sąd przydzielony kurator, wychowawca powiadamia o powyższej absencji ucznia również kuratora, a fakt odbycia rozmowy odnotowuje w dzienniku.
 5. W przypadku braku poprawy zachowania ucznia lub braku zainteresowania ze strony rodziców, wychowawca, pedagog w porozumieniu z dyrektorem zawiadamia Sąd Rodzinny o nierealizowaniu obowiązku szkolnego.

 

 

Procedura postępowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkolnego

 

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia lub zgłoszenia uszkodzenia mienia podejmuje interwencję mającą na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie powiadamia wychowawcę , pedagoga lub dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog przeprowadza rozmowę dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania i sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga.
 3. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców sprawcy i przekazuje sprawę dyrektorowi szkoły, który ustala sposób i termin naprawienia szkody.
 4. W przypadku stwierdzenia dużej szkody pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.
 5. W przypadku braku wskazania jednoznacznie sprawcy pedagog we współpracy z nauczycielami podejmuje próby ustalenia winowajcy np. poprzez rozmowę z uczniami lub potencjalnymi świadkami zdarzenia.

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia kradzieży na terenie szkoły

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca, po otrzymaniu informacji od ucznia o kradzieży, przeprowadza z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.
 2. Następnie poszkodowany i świadkowie sporządzają notatkę z zaistniałego zdarzenia.

3.Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego mienia poszkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania domniemanego sprawcy.

 1. Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności pedagogowi.
 2. Wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.
 3. W sytuacji ujawnienia sprawcy, wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia oraz jego rodzicami. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy i terminu zwrotu skradzionego mienia oraz sposób ukarania sprawcy.
 4. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym i jego rodzicami przekazując ustalenia podjęte podczas spotkania ze sprawcą i jego rodzicami.
 5. W uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informują rodziców poszkodowanego i sprawcy.
 6. Postanowienia dodatkowe:
 7. a) Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe, np. telefony komórkowe, biżuterię, odtwarzacze MP3 i MP4, pieniądze, urządzenia teleinformatyczne, rowery itp./.
 8. b) Na lekcji wychowania fizycznego rzeczy pozostawione są w szatni i zamykane na klucz, a uczniowie nie mają prawa podczas lekcji wchodzić do szatni.

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia posiadania przez ucznia niebezpiecznych narzędzi, przedmiotów i substancji

 

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia niebezpiecznego narzędzia, przedmiotu lub substancji, nakłania go do oddania ich i podejmuje działania zmierzające do ich zabezpieczenia (zachowując środki ostrożności deponuje w sekretariacie, gabinecie pedagoga lub zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje się przedmiot, narzędzie, substancja przed dostępem innych uczniów).
 2. Jeżeli uczeń nie chce oddać przedmiotu, narzędzia lub substancji nauczyciel interweniujący natychmiast powiadamia dyrektora szkoły a w uzasadnionych sytuacjach policję.
 3. Wychowawca bądź pedagog odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicami wyjaśniając przyczyny przyniesienia tej rzeczy, pouczając o grożącym niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie ukarania.
 4. Jeżeli jest to prawnie możliwe, wychowawca lub pedagog oddaje przedmiot rodzicom oraz sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga szkoły.
 5. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to substancja lub przedmiot zagrażający zdrowiu i życiu dyrektor szkoły, pedagog lub interweniujący nauczyciel wzywa policję.

 

 

Procedura postępowania w przypadku obecności na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów.

 

 1. Osoby trzecie bezzasadnie przebywające na terenie szkoły lub osoby zachowujące się niewłaściwie na terenie szkoły
  a) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania osoby trzeciej w szkole prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy zawiadamia dyrektora szkoły.
  b) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe zachowanie osoby trzeciej przebywającej w szkole stosuje słowne upomnienie, a w przypadku braku reakcji prosi o opuszczenie jej terenu i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
  c) W przypadku braku reakcji dyrektor szkoły zawiadamia policję.

 

 1. Zwierzę bez opieki właściciela na terenie szkoły.
  a) Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia izoluje uczniów od zwierzęcia (uczniowie nie wychodzą z klasy, a gdy są na boisku na polecenie nauczycieli wracają do budynku szkoły)
  b) Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia zawiadamia dyrekcję szkoły.
  c) Dyrekcję szkoły podejmuje działania zmierzające do odizolowania zwierzęcia,
  d) Dyrektor lub inny wyznaczony przez niego pracownik szkoły wzywa Straż Miejską, ewentualnie służby weterynaryjne.

 

Procedura postępowania w przypadku nagłej niedyspozycji zdrowotnej ucznia

 

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel dyżurujący dokonuje wstępnej oceny sytuacji, zapewnia uczniowi opiekę i udziela pierwszej pomocy, a w razie potrzeby - poprzez wyznaczonego ucznia - wzywa pielęgniarkę szkolną.
 2. Pielęgniarka określa stan zdrowia ucznia i w razie konieczności informuje rodziców ucznia oraz ustala dalszą opiekę nad nim.
 3. W przypadku nieobecności pielęgniarki, nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia. Osoba odbierająca informację powiadamia wychowawcę i rodziców oraz ustala sposób odebrania ucznia ze szkoły przez rodzica.
 4. Do momentu odebrania ucznia przez rodzica lub, jeśli jest to konieczne – przyjazdu pogotowia ratunkowego – uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.
 5. W przypadku, gdy istnieje obawa, że zagrożone jest zdrowie i życie ucznia, nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe, zawiadamia dyrektora szkoły i rodziców ucznia.
 6. Jeśli uczeń odczuwa niedyspozycję zdrowotną w pierwszej kolejności powinien zgłosić się do pielęgniarki szkolnej, następnie do wychowawcy, wicedyrektora lub dyrektora.
 7. Ucznia niepełnoletniego, który źle się czuje może odebrać ze szkoły tylko rodzic lub wyznaczona przez niego osoba pełnoletnia.
 8. Jeśli jest konieczne przewiezienie ucznia do szpitala:
 9. a) uczniowi w drodze do szpitala towarzyszy rodzic;
 10. b) w przypadku niemożności udziału rodzica, uczniowi w drodze do szpitala towarzyszy (w kolejności dyspozycyjności): pedagog, wychowawca lub wyznaczony przez dyrektora inny pracownik szkoły.
 11. Nauczyciel lub (pielęgniarka gdy jest obecna) sporządza notatkę służbową, w której zawiera następujące informacje:
 12. a) dokładną datę i godzinę zdarzenia;
 13. b) miejsce zdarzenia;
 14. c) imię i nazwisko ucznia oraz klasę;
 15. d) opis zdarzenia i podjęte działania.

 

 

Procedura postępowania w razie wypadku, któremu uległ uczeń podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych

 

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem wypadku niezwłocznie zapewnia

poszkodowanemu opiekę, udziela pierwszej pomocy, wzywa pielęgniarkę szkolną, a w razie zagrożenia zdrowia i życia wzywa pogotowie ratunkowe.

 1. Nauczyciel lub pielęgniarka szkolna o wypadku niezwłocznie powiadamia rodziców ucznia, a w przypadku ciężkiego wypadku również dyrektora szkoły.
 2. Rodzic ucznia powinien niezwłocznie przybyć do szkoły i odebrać ucznia , a w razie konieczności jechać z nim do szpitala.
 3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami lub niemożności ich przybycia uczniowi w drodze do szpitala towarzyszy: pedagog, wychowawca lub wyznaczony przez dyrektora inny pracownik szkoły.
 4. Nauczyciel informuje o okolicznościach wypadku pielęgniarkę, która sporządza protokół wypadku. Jeśli pielęgniarka jest nieobecna, nauczyciel sporządza notatkę służbową, w której zawiera następujące informacje:
 5. dokładną datę i godzinę zdarzenia
 6. miejsce zdarzenia;
 7. imię i nazwisko ucznia oraz klasę;
 8. opis zdarzenia i podjęte działania.
 9. Jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone i wyprowadza pozostałych uczniów z pomieszczenia. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
 10. O każdym wypadku dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik szkoły zawiadamia:
 11. a) rodziców;
 12. b) pracownika służby BHP;
 13. c) społecznego inspektora pracy;
 14. d) organ prowadzący szkołę.
 15. O wypadku śmiertelnym , ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły (lub upoważniony przez niego pracownik) zawiadamia niezwłocznie prokuratora, policję i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 16. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły (lub upoważniony przez niego pracownik) zawiadamia niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 17. Jeśli wypadek zdarzyłby się w godzinach wieczornych, gdy nie ma dyrektora szkoły, nauczyciel decyduje sam o postępowaniu. W każdym trudniejszym przypadku wzywa pogotowie ratunkowe oraz telefonicznie dyrektora, następnie zawiadamia rodziców.
 18. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

 

Procedura udzielania uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej

 

 1. Pierwszej pomocy przedmedycznej udziela uczniom głównie pielęgniarka szkolna.
 2. Pod nieobecność pielęgniarki szkolnej pomocy uczniom udzielają nauczyciele, którzy ukończyli kurs pierwszej pomocy przedmedycznej wyznaczeni przez dyrektora szkoły lub w przypadku ich nieobecności każdy nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia .
 3. Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczalne tylko i wyłącznie po konsultacji z rodzicem ucznia lub lekarzem.
 4. W sytuacji udzielania pomocy przez nauczyciela prowadzącego w tym samym czasie zajęcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze z większą grupą uczniów, jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych uczniów.
 5. Pozostawienie reszty uczniów bez opieki jest niedopuszczalne.
 6. W przypadku małej skuteczności udzielanej pomocy, należy bezzwłocznie poinformować dyrektora szkoły. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba natychmiast powiadamia rodziców ucznia oraz, w razie konieczności, pogotowie ratunkowe.
 7. Po przybyciu do szkoły rodzice lub lekarz pogotowia ratunkowego przejmują odpowiedzialność za ucznia. Szkoła udziela tym osobom wszelkiej koniecznej pomocy.

 

 

Procedura postępowania w przypadku oddalenia się ucznia od grupy w czasie wycieczki/ imprezy szkolnej na terenie miasta i poza miejscem zamieszkania.

 

 1. Opiekun grupy/kierownik wycieczki ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia:
  a) poza miejscem zamieszkania - poszukiwanie podejmuje kierownik wycieczki, a grupa z opiekunami pozostaje w ustalonym miejscu;
  b) w miejscu zamieszkania - opiekun grupy telefonicznie informuje dyrekcję szkoły, która deleguje osobę do doprowadzenia grupy do szkoły, a opiekun podejmuje poszukiwania.
 2. Po odnalezieniu ucznia opiekun grupy/ kierownik wycieczki:
  a) wyjaśnia przyczyny, które doprowadziły do takiej sytuacji;
  b) uświadamia odnalezionej osobie konsekwencje jej zachowania;
  c) jeśli oddalenie było nieświadome, przypomina regulamin wycieczki i udziela uczniowi upomnienia;
  d) jeśli oddalenie było świadome– przypomina regulamin wycieczki i informuje ucznia o wszczęciu wobec niego czynności dyscyplinujących;
  e) informuje rodziców o zaistniałym zdarzeniu.
 3. Jeśli poszukiwania ucznia są bezskuteczne, opiekun/kierownik grupy informuje policję, dyrektora szkoły i rodziców.

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia papierosów (w tym papierosów elektronicznych) na terenie szkoły.

 

 1. Każdy pracownik szkoły, który zauważy ucznia, który pali papierosa (w tym papierosa elektronicznego) wzywa go do zaprzestania palenia i powiadamia o danym fakcie wychowawcę ucznia lub pedagoga.
 2. Wychowawca (w porozumieniu z pedagogiem) wszczyna czynności dyscyplinarne. Wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im informację o fakcie palenia papierosów przez dziecko. Rodzic zobowiązuje się do szczególnego nadzoru nad dzieckiem i bezwzględnego przestrzegania przez ucznia Statutu Szkoły. Fakt ten wychowawca w postaci uwagi i podjętych zobowiązań odnotowuje w dzienniku lub sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy i podjętych ustaleń.
 3. Pedagog przeprowadza rozmowę profilaktyczno- ostrzegawczą z uczniem i rodzicami; proponuje rodzicom udanie się z uczniem do specjalisty w celu uzyskania pomocy.

 

 

Procedura postępowania, gdy na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu bądź środków psychoaktywnych.

 

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejrzewający, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych powiadamia wychowawcę klasy (w przypadku jego nieobecności, pedagoga lub dyrektora).
 2. Nauczyciel izoluje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa zostawia go pod opieką innego nauczyciela lub pracownika szkoły.
 3. Wychowawca zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, który z kolei powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
 4. W sytuacji gdy narkotyki bądź alkohol są zagrożeniami dla zdrowia wychowanka, dyrektor powiadamia pielęgniarkę, a ta z kolei decyduje o wezwaniu lekarza, który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu z chorym.
 5. W przypadku odmowy współpracy rodziców lub niemożności skontaktowania się z się z nimi, dyrektor szkoły wzywa policję, która może przewieźć ucznia do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia.
 6. Następnie nauczyciel lub wychowawca klasy rozpoczyna procedurę dyscyplinującą.
 7. Z zaistniałego zdarzenia nauczyciel lub pedagog sporządza notatkę.
 8. W przypadku powtarzających się demoralizujących zachowań szkoła powiadamia Sąd Rodzinny.

 

Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń niepełnoletni uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.

 

 1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga i dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskaną informację.

Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

 1. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub policję.
 2. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

6 . W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

 

Procedura postępowania  w przypadku, gdy nauczyciel (inny pracownik szkoły) znajdzie na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, dopalacz

 

 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję.
 3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
 4. Nauczyciel świadek sporządza z wydarzenia notatkę służbową.

 

Procedura postępowania, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, dopalacz

 

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) żąda, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie inne przedmioty budzące podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją.

UWAGA! Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

 1. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w miejscu zdarzenia, bądź wskazanym przez nauczyciela.
 2. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki należy wezwać policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 3. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

 

Procedura postępowania w przypadku zakłócania toku lekcji przez ucznia

 

 1. Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala nauczycielowi na prowadzenie zajęć, wysyła on przewodniczącego samorządu klasowego lub innego wyznaczonego ucznia z informacją do pedagoga szkolnego, a w przypadku gdy go nie zastanie, do sekretariatu szkoły. Sekretariat zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania dyrektora i pedagoga o zaistniałej sytuacji.
 2. Pedagog szkolny podejmuje interwencję, a w razie konieczności izoluje ucznia lub grupę uczniów od zespołu klasowego.
 3. Pedagog wraz z wychowawcą podejmuje działania wychowawczo- dyscyplinujące wobec uczniów, którzy przeszkadzali w prowadzeniu zajęć. Pedagog szkolny przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje zachowania w zależności od popełnionego wykroczenia.
 4. Jeżeli uczeń w rażący sposób naruszył zasady obowiązujące w szkole, pedagog powiadamia dyrektora szkoły, a wychowawca wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły.
 5. Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom, których uczniowie popełnili wykroczenie).

 

 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia Aktów przemocy i agresji w szkole

 

 1. Postępowanie gdy stronami zdarzenia są uczniowie:
  a) nauczyciel stara się doprowadzić do przerwania incydentu, w razie potrzeby prosi o pomoc innego nauczyciela;
  b) udziela pomocy poszkodowanym, powiadamia pielęgniarkę szkolną, która w razie potrzeby wzywa pogotowie;
  c) nauczyciel izoluje sprawcę czynu, pozostawiając go pod opieką pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela;
  d) nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły i sporządza notatkę służbową;
  e) pedagog powiadamia rodziców uczniów biorących udział w zdarzeniu;
  f) w przypadku odmówienia współpracy przez rodziców lub niemożności skontaktowania się z nimi dyrektor w razie konieczności powiadamia policję;
  g) pedagog lub inny nauczyciel ustala okoliczności i świadków zdarzenia oraz zabezpiecza ewentualne ślady i dowody w celu przekazania ich policji;
  h) o podjętych działaniach zostaje powiadomiony dyrektor szkoły.
 2. Postępowanie gdy stronami zdarzenia są nauczyciel i uczeń:
  a) nauczyciel powiadamia pedagoga szkoły i pozostawia ucznia (sprawcę czynu) pod jego opieką; nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, który informuje rodziców ucznia (uczestników zajścia);
  b) w przypadku odmówienia współpracy rodziców lub niemożności skontaktowania się z nimi dyrektor w razie konieczności powiadamia policję;
  c) dyrektor ustala okoliczności i świadków zdarzenia, zabezpiecza ewentualne dowody w celu przekazania ich policji;
  d) w przypadku, kiedy uczeń ma ukończone 17 lat, zawiesza się wykonywanie wyżej wymienionych procedur i wzywa policję.
 3. Postępowanie gdy stronami zdarzenia są nauczyciel i rodzic:
  a) nauczyciel przerywa stan zagrożenia;
  b) nauczyciel prosi o obecność innego nauczyciela - świadka;
  c) nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły;
  d) dyrektor ustala okoliczności i świadków zdarzenia i powiadamia policję, jeśli zdarzenie ma charakter drastyczny (czynna napaść).
 4. Agresywne zachowanie pracownika szkoły wobec ucznia:
  a) po uzyskaniu informacji o zdarzeniu od ucznia/rodzica/pracownika szkoły, dyrektor szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające;
  b) dyrektor szkoły podejmuje przewidziane prawem działania wobec pracownika i informuje o nich rodziców ucznia;
  c) dyrektor sporządza z podjętych działań notatkę potwierdzoną podpisem rodziców i dołącza do dokumentacji.
 5. Agresywne zachowanie rodziców i innych osób dorosłych przebywających na terenie szkoły wobec uczniów:
  a) nauczyciel/pracownik szkoły podejmuje próbę przerwania zachowania agresywnego i wstępnego rozpoznania okoliczności zdarzenia;
  b) nauczyciel/ pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji;
  c) w przypadku gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor szkoły zawiadamia policję;
  d) w sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia, braku dyrektora/wicedyrektora) nauczyciel/pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia policję.

 

 

Procedura postępowania wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie

a) Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej informuje o tym fakcie wychowawcę, a ten pedagoga.
b) Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem, w zależności od sytuacji, przeprowadza rozmowę z uczniem, prosi pielęgniarkę szkolną o pomoc w dokonaniu wywiadu lub podejmuje inne przewidziane prawem czynności zmierzające do rozpoznania sprawy.
c) Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły przeprowadza rozmowę z rodzicem chroniącym. Informuje o podejrzeniu stosowania przemocy wobec ucznia i niedostatecznej nad nim opieki oraz o konsekwencjach takiego postępowania i wskazuje formy pomocy.
d) Pedagog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisuje rodzic ucznia.
e) Jeżeli podejrzenia potwierdzają się lub istnieje uzasadniona obawa, że uczeń jest ofiarą przemocy, pedagog uruchamia w szkole procedurę założenie Niebieskiej Karty.

 

Procedura postępowania wobec cyberprzemocy - przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych

 1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy.

Osobą zgłaszającą fakt może być poszkodowany uczeń, jego rodzic, inni uczniowie, świadkowie zdarzenia, nauczyciele.

Niezależnie od tego, kto zgłasza przypadek, procedura interwencyjna powinna obejmować:
a) udzielenia wsparcia ofierze przemocy;
b) zabezpieczenia dowodów i ustalenie okoliczności zdarzenia;
c) wyciągnięcia konsekwencji wobec sprawcy przemocy oraz praca nad zmianą postawy ucznia.

2. Ustalenie okoliczności zdarzenia :
a) Nauczyciel posiadający wiedzę o zajściu powiadamia wychowawcę klasy, który informuje o zajściu pedagoga szkolnego;
b) Pedagog szkolny, wspólnie z wychowawcą, dokonują analizy zdarzenia i planują dalsze postępowanie;
c) W procedurze interwencyjnej bierze udział nauczyciel informatyki, szczególnie na etapie zabezpieczenia dowodów i ustalenia tożsamości sprawcy;
d) W wyjaśnieniu sytuacji biorą udział rodzice uczniów poszkodowanego i sprawcy;
e) Z przeprowadzonych działań sporządzona jest notatka;
f) W przypadku złamania prawa np. groźby karalne, propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści itp. należy bezwzględnie skontaktować się z policją. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły po wcześniejszym powiadomieniu o zaistniałym zdarzeniu.

3. Procedura reagowania wobec sprawcy przemocy

a) Pedagog szkolny powinien przeprowadzić rozmowę z uczniem - sprawcą przemocy. Jeżeli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym osobno;
b) Nie należy konfrontować sprawcy i ofiar cyberprzemocy;
c) Należy powiadomić rodziców sprawcy i omówić z nim zachowanie ucznia;
d) Jeśli rodzice sprawcy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń nie zmienił dotychczasowego postępowania, dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny, szczególnie jeśli istnieją inne przejawy demoralizacji ucznia.

4. Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy przemocy Podejmując decyzję o udzieleniu kary należy wziąć pod uwagę:
a) rozmiar i rangę szkody - czy materiał został upubliczniony w sposób pozwalający na dotarcie do niego wielu osobom, określa to rozmiar upokorzenia, jakiego doznała ofiara;
b) czas trwania prześladowania - czy było to długotrwałe działanie, czy pojedynczy incydent;
c) świadomość popełnionego czynu - czy działanie było zaplanowane, a sprawca był świadomy, że wyrządza krzywdę;
d) motywację sprawcy - należy sprawdzić, czy działanie sprawcy nie jest działaniem odwetowym w odpowiedzi na uprzednio doznane prześladowanie;
e) rodzaj rozpowszechnionego materiału.

5. Reagowanie wobec ofiar cyberprzemocy.
a) udzielanie wsparcia psychicznego;
b) udzielenie porady w celu kolejnych przypadków cyberprzemocy;
c) po zakończeniu interwencji należy sprawdzić, czy wobec ucznia nie są stosowane dalsze działania odwetowe ze strony sprawcy.

6. Działania wobec świadków zgłaszających zdarzenie :
a) nie należy upubliczniać udziału świadków w sprawie;
b) należy mieć na uwadze bezpieczeństwo świadka i nie narażać go na odwet ze strony sprawcy cyberprzemocy;
c) niedopuszczalne jest konfrontowanie świadka ze sprawcą jako metody wyjaśnienia sprawy.

7. Sporządzanie dokumentacji z zajścia
a) Notatkę o zajściu sporządza pedagog szkolny na podstawie rozmów ze sprawcą zajścia, poszkodowanym i ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej udział i opis ustalonego przebiegu zdarzeń.
b) Jeżeli rozmowa przebiegała w obecności świadka np. wychowawcy, powinien on podpisać notatkę po jej sporządzeniu.
c) Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do dokumentacji.

 

Zasady  korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych na terenie szkoły

 

 1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone lub wyciszone i schowane).
 2. Uczeń może używać telefonu w czasie lekcji tylko w nagłych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.
 3. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innego nośnika jest zabronione.
 4. Uczeń zobowiązany jest do pilnowania swojego telefonu. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie aparatu w czasie przebywania ucznia w szkole, a także w czasie wyjścia poza teren szkoły.
 5. Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji oraz robić zdjęć w jej trakcie bez zgody nauczyciela. Dotyczy to nagrań zarówno z telefonu, jak i innych urządzeń multimedialnych.
 6. Gdy uczeń odmawia zastosowania się do powyższych punktów i nadal utrudnia prowadzenie lekcji, nauczyciel prosi o pomoc pedagoga lub innego nauczyciela i wspólnie podejmują działania dyscyplinująco – wychowawcze.

 

 

Procedura postępowania w przypadku gdy Policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole

 

 1. Funkcjonariusz policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje się legitymacją służbową.
 2. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem sporządzenia własnej dokumentacji.
 3. Policjant informuje dyrektora o zamiarze zatrzymania ucznia.
 4. Pedagog szkolny lub nauczyciel sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant informuje go o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku ze sprawą np. przesłuchanie, okazanie.
 5. Policja informuje rodziców nieletniego, opiekunów prawnych o wykonanych czynnościach i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły, komendy lub komisariatu policji, celem uczestniczenia w czynnościach.
 6. Przy realizacji czynności związanych z zatrzymaniem nieletniego - ucznia na terenie szkoły należy zachować dyskrecję nie nagłaśniając sprawy.

 

 

 

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia bądź otrzymania informacji dotyczących ryzyka kryzysu suicydalnego / próby samobójczej/

 

 1. Każdy pracownik szkoły, który posiada informację o złym stanie emocjonalnym ucznia lub ryzyku podjęcia przez niego próby samobójczej informuje o tym dyrektora szkoły i pedagoga.
 2. Szkoła powiadamia rodzica o złym stanie emocjonalnym lub o posiadanych informacjach na temat kryzysu suicydalnego ich dziecka. Wskazuje miejsca i placówki, w których dziecko mogłoby otrzymać pomoc.
 3. Pedagog i wychowawca przeprowadzają dyskretną rozmowę z uczniem mającą na celu wsparcie oraz ocenę samopoczucia dziecka i jego stanu psychicznego.
 4. W przypadku zaistnienia realnej obawy, że rodzice dziecka zaniechają, zatają lub nie podejmą działań mających na celu poprawę jakości zdrowia psychicznego dziecka, szkoła informuje odpowiednie placówki i służby.

 

 

 

Procedura postępowania wobec rodzica/opiekuna zgłaszającego się po dziecko,  gdy istnieje podejrzenie, że może się on znajdować w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość

 

 1. W żadnym wypadku nikt z pracowników szkoły nie może powierzyć opieki nad dzieckiem osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.
 2. O podejrzeniu, że rodzic/prawny opiekun znajduje się w stanie nietrzeźwym należy niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, dyrekcję i pedagoga.
 3. Pracownik szkoły nakazuje osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły.

Nauczyciel/wychowawca wzywa drugiego rodzica(prawnego opiekuna)dziecka.

 1. Jeżeli osoba nietrzeźwa odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków

-musi to udowodnić np. poprzez poddanie się dobrowolnemu badaniu alkomatem przez policję, którą wzywa do szkoły dyrektor lub inny pracownik.

 1. Jeżeli badanie potwierdzi podejrzenia pracowników szkoły a ponadto nie można skontaktować się z innym opiekunem dziecka, powiadomione zostają odpowiednie instytucje uprawnione do opieki nad dzieckiem w w/w sytuacji.

 

 

Procedura postępowania w przypadku  nieodebrania ucznia ze świetlicy szkolnej

 1.  Gdy dziecko nie jest odebrane na czas nauczyciel świetlicy kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, ustala przyczyny zdarzenia i zapewnia dziecku opiekę do czasu ich przybycia.

2.Nauczyciel świetlicy przypomina rodzicom/opiekunom prawnym, że są zobowiązani do punktualnego odbioru ze świetlicy.

3.Jeżeli sytuacja powtarza się nauczyciel świetlicy informuje wychowawcę, pedagoga i dyrektora, którzy rozpoznają sytuację i w razie konieczności wnoszą do sądu o wgląd w sytuację rodzinną.

4.W przypadku nieodebrania dziecka i braku kontaktu z rodzicami do późnych godzin  wieczornych nauczyciel świetlicy lub inny pracownik szkoły powiadamia policję, zapewniając dziecku opiekę do czasu jej przyjazdu.

 

 

 

Procedura w przypadku samowolnego oddalenie się dziecka ze świetlicy

 

1.Nauczyciel świetlicy ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia, odnotowuje w dokumentacji jego nieobecność.

W przypadku, jeśli pełni opiekę jednoosobowo, powiadamia o fakcie dyrekcję szkoły.

 1. Po odnalezieniu ucznia nauczyciel udziela mu upomnienia i informuje o konsekwencjach złamania zasad regulaminu oraz informuje o zaistniałym fakcie rodziców/ opiekunów prawnych oraz wychowawcę klasy.
 2. W przypadku nieodnalezienia dziecka nauczyciel świetlicy informuje dyrektora szkoły, rodziców /opiekunów prawnych.
 3. Jeśli dalsze poszukiwania podjęte przez szkołę i rodziców nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, dyrektor szkoły powiadamia policję.
 4. Jeżeli zachowanie powtarza się nauczyciel świetlicy informuje pedagoga i wychowawcę klasy, którzy w porozumieniu z rodzicami podejmują działania zapobiegawcze.

 

Procedura w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarem, wybuchem i zatruciem.

 

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, ustala podstawowe okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki.
 2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu odizolowanie uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy osobom uczestniczącym w zdarzeniu.
 3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
 4. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba zawiadamia o zdarzeniu odpowiednie służby ratunkowe (policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe).
 5. Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

 

 

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej   w dniu …………………..

 

f t g m

Copyright © 2003 – 2020 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.