• 100 - lecie naszej szkoły

 • Bal Niepodległości

Copyright 2021 - 123

Monitoring wizyjny

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

Podstawa prawna:

 1. Konwencja Praw Dziecka
 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz.740 )
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. Poz. 922)
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69 z 2003 r. z późn. zm.)
 1. Statut Szkoły
 2. Program Wychowawczy Szkoły

 

      1.Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sosnowcu ul. Kościelna 9,  posiada monitoring wizyjny.

 1. Celem zainstalowania monitoringu wizyjnego jest:
 • poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły oraz na terenie do niej przyległym,
 • ograniczenie liczby sytuacji niepokojących w szkole i w jej bezpośrednim otoczeniu
 • rozwijanie świadomości społecznej i umiejętności podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
 • aktywizacja i wspieranie organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych
 • warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach
 1. W szkole nie ma zainstalowanych kamer - atrap. Ciągłej obserwacji monitoringu dokonują pracownicy szkoły w dyżurce. Ekrany monitorów zamontowane w miejscach oglądu obrazów z kamer nie mogą być widoczne dla innych wchodzących do tych pomieszczeń osób. Zabrania się przebywania uczniów w pomieszczeniach w których znajdują się monitory i rejestratory.
 2. W skład zestawu do monitoringu wizyjnego wchodzą: 8 kamer zewnętrznych,1 kamera wewnętrzna, konwektor, dysk.

 3. Gdzie się znajdują :

    2 kamery na zewnątrz budynku od strony boiska.

    2 kamery od frontu szkoły

    2 kamery

    1 kamera od strony małego boiska

    1 kamera wzdłuż bieżni.

    1 kamera kopułkowa na parterze w budynku szkolnym

    1 konwektor BNC + dysk HDD 2 TB w dyżurce szkolnej                                                                                                       

 1. Podczas użytkowania urządzenia rejestrującego prowadzi się dziennik systemu przechowywany w dyżurce.

 2. Plik z materiałem archiwalnym może być przekazany upoważnionym organom – na ich pisemny wniosek.

 

Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom:

Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału –protokół przekazania.

W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery- określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. – dzień, miesiąc, rok. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniony jest informatyk lub osoba wskazana przez dyrektora: Pan Mariusz Żabnicki.

 1. Osobami uprawnionymi do ciągłej obserwacji monitoringu są upoważnieni przez dyrektora pracownicy. Obrazy z godzin wieczornych i nocnych i w dni wolne , obserwowane są na bieżąco przez Firmę ,,Renoma’’ z Będzina   .W przypadku niepokojących sytuacji w otoczeniu szkoły  firma zgłasza do dyrektora niepokojące zdarzenie.

 2. Bieżący zapis monitoringu w ciągu dnia jest obserwowany przez osobę uprawnioną w dyżurce i w przypadku zaobserwowania przez nią sytuacji niepokojących ma ona obowiązek zgłosić niezwłocznie ten fakt dyrektorowi i odnotować w dzienniku systemu.
 3. Osoby uprawnione do przeglądania monitoringu są powoływane na piśmie przez dyrektora szkoły. Wgląd w zapisy monitoringu może mieć również wychowawca uczniów, których zapis dotyczy. W przypadku zarejestrowania wypadku – inspektor BHP i społeczny inspektor pracy, firma Renoma
 1. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:

- zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły,

- niszczenia mienia szkoły,

- przywłaszczania,

- konfliktowych, np. bójek

- kryzysowych.

- podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek

- jako przykłady dobrej praktyki i promowania właściwych zachowań.

 

 1. Obrazy z monitoringu rejestrujące niepokojące sytuacje zapisywane są na trwałym nośniku informacji przez informatyka i przechowywane do wyjaśnienia sprawy lub przez miesiąc. Plik z zapisem zdarzenia zabezpiecza informatyk, przechowuje go w pamięci zewnętrznej w sejfie w serwerowni. Informatyk nadaje plikowi nazwę z datą zdarzenia i fakt przechowywania pliku odnotowuje w dzienniku systemu.

 2. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym przez minimum 7 dni.

 3. Elementy monitoringu wizyjnego będą w miarę konieczności i możliwości finansowych udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.

 4. Monitorowanie wizyjne stanowi środek wspierający wobec realizowanego w szkole planu dyżurów nauczycielskich, pracy woźnych. Zainstalowany monitoring nie zwalnia wyżej wymienionych osób od wypełniania swoich obowiązków.

 5. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. Dziennik systemu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora.

 6. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma tylko dyrektor.

 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

f t g m

Copyright © 2003 – 2020 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.