• 100 - lecie naszej szkoły

  • Bal Niepodległości

Copyright 2020 - 123

Jak zapłacić za obiady?

OBIADY - październik 2020 r.

21 dni żywieniowych x 3,50 zł = 73,5 zł

 

WPŁATY DO 10 październik 2020 r. !!!         

WEDŁUG KWOT PODANYCH PRZEZ KIEROWNIKA ŚWIETLICY

 

Wpłaty za wyżywienie w szkole mają być dokonywane wyłącznie bezgotówkowo, tj. przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 4 w Sosnowcu do dnia 10-go danego miesiąca.

Nr konta bankowego

90 1020 2313 0000 3202 0579 5960   PKO BANK POLSKI SA

Koszt jednego obiadu wynosi 3,50 PLN. W opisie wpłaty za obiady proszę podać: nazwisko i imię UCZNIA, klasę, miesiąc którego dotyczy wpłata. Przykładowy opis wpłaty: Kowalska Ewa 2a obiady 09-2020

Na początku każdego miesiąca rodzice będą informowani o kwocie jaką należy uiścić za dany miesiąc
/tj. liczba dni żywieniowych w danym miesiącu pomnożona przez cenę jednego obiadu/. Kwota podawana będzie również na stronie internetowej szkoły. Przed dokonaniem przelewu prosimy skontaktować się z kierownikiem świetlicy w celu ustalenia dokładnej kwoty z rozliczeniem nadpłat lub niedopłat (osobiście lub telefonicznie 32/ 266 43 19). Informacja będzie przekazana również przez wychowawcę.

W przypadku niedotrzymania terminu przez rodzica (opiekuna) od dnia 15 danego miesiąca wstrzymane zostanie wydawanie posiłków. Opłaty za dni, w których dziecko korzystało z obiadów należy niezwłocznie uregulować.

Po 10-tym każdego miesiąca obowiązują ustawowe odsetki za nieterminową wpłatę. W takim wypadku kierownik świetlicy udzieli informacji jaką kwotę odsetek należy doliczyć do opłaty za obiady.

Zaprzestanie korzystania z obiadów, a nie zgłoszenie tego w świetlicy będzie wiązało się z koniecznością zapłacenia za niewykorzystane posiłki. Wszelkie zmiany dotyczące obiadów prosimy zgłaszać do kierownika świetlicy lub intendentki osobiście lub w formie pisemnej. Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić w formie pisemnej tydzień przed końcem miesiąca.

Opłaty za niewykorzystane posiłki podlegają zwrotowi tylko w przypadku wcześniejszego powiadomienia o nieobecności dziecka na obiedzie. Zwrot dokonywany jest w formie pomniejszenia płatności w kolejnym miesiącu. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością z wyjątkiem poniedziałku, gdzie nieobecność zgłasza się do godziny 8.00. Zgłoszenie powinno nastąpić osobiście lub telefonicznie. W grudniu /koniec roku kalendarzowego/ i w czerwcu /koniec roku szkolnego/ odpisy za obiady można podać wyłącznie przed opłatą za obiady tj. przed 10 dniem danego miesiąca. W przypadku nieobecności ucznia w szkole obiad można odebrać w godz. od 13.45 do 14.00.

O nieobecności dziecka na obiedzie prosimy powiadamiać kierownika świetlicy lub intendenta osobiście /do godz.13.30/ lub telefonicznie przez sekretariat pod numer 32/266 43 19.

f t g m

Copyright © 2003 – 2018 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.