• 100 - lecie naszej szkoły

  • Bal Niepodległości

Copyright 2021 - 123

Jak zapłacić za obiady?

OBIADY - czerwiec 2021 r.

WPŁATY DO 10 czerwca 2021 r. !!!         

WEDŁUG KWOT PODANYCH PRZEZ KIEROWNIKA ŚWIETLICY

 

DEKLARACJA ŻYWIENIOWA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

(Zgodnie z Zarządzeniem nr 853 Prezydenta Miasta Sosnowiec  z dnia 28 września 2011 r. w  sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach)

 

Oświadczam, że ……..…………………………………………………………. będzie  korzystać

                                                imię i nazwisko dziecka, klasa

 

w szkole z płatnych obiadów od …………………………………….  do ………………………………….

 

Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych dotyczące żywienia

 

Wpłaty za wyżywienie w szkole można dokonywać wyłącznie bezgotówkowo,
tj. przelewem na konto obiadowe Szkoły Podstawowej nr 4 w Sosnowcu do dnia 10-go danego miesiąca. Za dzień wpłaty uznawana jest data wpływu środków na konto, więc zalecamy płatność
z kilkudniowym wyprzedzeniem
.

Nr konta bankowego        

90 1020 2313 0000 3202 0579 5960   PKO BANK POLSKI SA

 

Koszt jednego obiadu wynosi 3,50 PLN. W opisie wpłaty za obiady proszę podać: nazwisko i imię UCZNIA, klasę, miesiąc którego dotyczy wpłata.

Przykładowy opis wpłaty: Kowalska Ewa 1a obiady 09-2021

Na początku każdego miesiąca rodzice będą informowani o kwocie jaką należy uiścić za dany miesiąc
/tj. liczba dni żywieniowych w danym miesiącu pomnożona przez cenę jednego obiadu/. Kwota podawana będzie również na stronie internetowej szkoły. Przed dokonaniem przelewu prosimy skontaktować się
z kierownikiem świetlicy w celu ustalenia dokładnej kwoty z rozliczeniem nadpłat lub niedopłat (osobiście lub telefonicznie 32/ 266 43 19). Informacja będzie przekazana również przez wychowawcę.

W przypadku niedotrzymania terminu przez rodzica/opiekuna od dnia 15 danego miesiąca wstrzymane zostanie wydawanie posiłków. Opłaty za dni, w których dziecko korzystało z obiadów należy niezwłocznie uregulować. Po 10-tym każdego miesiąca obowiązują ustawowe odsetki za nieterminową wpłatę. W takim wypadku kierownik świetlicy udzieli informacji jaką kwotę odsetek należy doliczyć do opłaty za obiady. Zaprzestanie korzystania z obiadów, a nie zgłoszenie tego intendentce, kierownikowi świetlicy będzie wiązało się z koniecznością zapłacenia za niewykorzystane posiłki.

Wszelkie zmiany dotyczące obiadów prosimy zgłaszać do intendentki lub kierownika świetlicy osobiście lub w formie pisemnej. Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić w formie pisemnej tydzień przed końcem miesiąca. Opłaty za niewykorzystane posiłki podlegają zwrotowi tylko w przypadku wcześniejszego powiadomienia o nieobecności dziecka na obiedzie. Zwrot dokonywany jest w formie pomniejszenia płatności w kolejnym miesiącu. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością z wyjatkiem poniedziałku, gdzie nieobecność zgłasza się do godziny 8.00. Zgłoszenie powinno nastąpić osobiście lub telefonicznie. W grudniu /koniec roku kalendarzowego/
i w czerwcu /koniec roku szkolnego/ odpisy za obiady można podać wyłącznie przed opłatą za obiady
tj. przed 10 dniem danego miesiąca. W przypadku nieobecności ucznia w szkole obiad można odebrać
w godz. od 13.45 do 14.00. O nieobecności dziecka na obiedzie prosimy powiadamiać intendenta lub kierownika świetlicy osobiście lub telefonicznie przez sekretariat – nr telefonu 32/2664319 do godz.13.30.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami regulującymi żywienie w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem terminu opłat. Opłaty za obiady muszą wpłynąć na konto obiadowe szkoły do 10 dnia danego miesiąca. Poświadczam własnoręcznym podpisem, że w/w warunki korzystania
z posiłku w szkole tj. obiadu są mi znane I będą przeze mnie  respektowane.                                

                                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego, nr telefonu

f t g m

Copyright © 2003 – 2020 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.